हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

सम्पर्क फारम भर्नुहोस्

आफ्नो लेखहरु प्रकाशित गर्नुहोस्

तपाई हामीलाई आफ्नो लेखहरु पठाउन सक्नुहुनेछ । त्यसका लागी आफ्नो लेख तथा सम्बन्धित फोटो तथा भिडियोहरु ईमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीलाई सम्पर्क गर्न तपाई यससँगै रहेको फारम भर्न सक्नुहुनेछ ।  हामी तपाईलाई आफै सम्पर्क गर्नेछौँ । अथवा हामीलाई सिधै हाम्रो ईमेल ठेगाना [email protected] मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

सम्पादक

नरेन्द्र बहादुर रौलेशंखमुल, काठमाडौं९८५१००५७५६ / ०१-४२४२०६२